کاغذ ها و نوشته ها

پیچک می شوم ، وقتی مهربانیت گل می کارد روی لبهایم

مهر 96
1 پست
شهریور 94
1 پست
دی 93
1 پست
آذر 92
1 پست
آبان 92
1 پست
شهریور 92
2 پست
مرداد 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
دی 91
1 پست
مهر 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
1 پست
مهر 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
2 پست
مهر 89
3 پست
شهریور 89
1 پست
مرداد 89
2 پست
تیر 89
4 پست
خرداد 89
5 پست
اسفند 88
2 پست
بهمن 88
2 پست
دی 88
2 پست
آذر 88
3 پست
اسفند 87
2 پست
بهمن 87
6 پست
باران
1 پست
انتظار
1 پست
پاییزیم
2 پست
بازگشت
1 پست
آلبوم_من
1 پست
آبان_و_من
1 پست
آبی_دریا
1 پست
سفر
1 پست
عدد_عشق
1 پست
کوچه
1 پست
درس_انشا
1 پست
لطفا
1 پست
دلم_تنگه
1 پست
بهار_من
1 پست
دوست_من
1 پست
رد_پای_تو
1 پست
زنجیر
1 پست
برف_و_فقر
1 پست
روشن_دل
1 پست